Warning: openlog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 103

Warning: syslog() has been disabled for security reasons in /data/web/virtuals/5301/virtual/www/modules/syslog/syslog.module on line 118
Plísně | Dezinfekce, dezinsekce, deratizace

Garance

Plísně

Plísně v bytech a jejich odstraňování

 

Plísně jsou mikroskopické vlknité houby, které prorůstají v materiálech organického původu, na místech, kde mají k tomu příhodné podmínky, zejména vyšší vlhkost.

V bytech se s nimi setkáváme na površích stavebních konstrukcí, na nábytku, skladovaných materiálech a na potravinách.

Většina stávajících domů jsou domy s méně hospodárným způsobem vytápění, tyto domy se většinou přetopí a regulace teploty se provádí především větráním. Vzhledem k šetření nákladů na vytápění vznikají v některých bytech, především pod střechou a u štítů nedostatky topného systému, tj. jeho nedostatečné vyregulování. Topná soustava není schopná zajistit rovnoměrné vytápění celého prostoru, a to zejména vzhledem k ochlazování a promrzání zdiva, tím vzniká vlhkost kondenzací vlhkosti vzdušné.

 

Příčiny rozvoje plísní v bytech

Dle zkušeností jsou pravděpodobnými příčinami rozvoje plísní v bytech často následující příčiny, častěji jejich kombinace:

  • nevhodný způsob užívání bytů (nedostatečné větrání bytů, sušení prádla v bytech, nadměrné zdroje vlhkosti – květiny, akvária apod.),
  • nerovnoměrné vytápění jednotlivých místností – některé místnosti nevytápěné, nadměrný pokles teploty vytápění v noci
  • nevhodné dodatečné stavební úpravy a nedostatečná údržba domů či bytů (např. utěsnění oken a dveří, výměna oken za nová s obvodovým těsněním)
  • v domech projektovaných asi od roku 1989 – vadný návrh či provedení stavby (nejčastěji výskyt tepelných mostů, nedostatečná výměna vzduchu v obytných místnostech)

Obecné podmínky růstu plísní

Pro růst plísní na různých materiálech jsou nezbytné dvě základní podmínky:

a) dostatečná vlhkost substrátu (podkladového materiálu), resp. prostředí

b) přísun či dostatečná zásoba živin.

Vlhkost substrátu je zajištěna většinou kondenzací vzdušné vlhkosti na chladných površích, površích s teplotou nižší nebo blížící se rosnému bodu.

Živiny ve většině případů obsahují organická pojiva (kliková nebo disperzní) nebo povrchy z organických hmot (papírové tapety, materiály na bázi celulózy) nebo nečistoty organického původu vznikající provozem a lpící na površích různých konstrukcí.

Velmi často růst plísní je podmíněn změnou užívání, resp. změnou mikroklimatu v uzavřených prostorech. Příčinou bývá přílišné utěsnění oken a dveří, snížení teploty vytápění, nadměrný pokles teploty či vytápění pouze některých místností v bytě, omezení větrání z důvodu snah o úspory energie.

Doporučení pro sanaci plísní v napadených prostorách:opatření se střednědobou účinností

1.Doporučuje se odstranit plísně za mokra včetně hlinky (nátěru) a provést chemickou sanaci plísní prostředkem s minimální agresivitou vzhledem k expozici.

2. Novou výmalbu provést silikátovou nátěrovou hmotou bez obsahu organických pojiv (např. vápno či komerční výrobky).

3. Zvýšit teplotu vytápění, zabránit poklesu teploty, tj. udržovat rovnoměrnou teplotu v místnosti 20°C a uspořádáním nábytku a vybavení i dostatečné vytápění vnitřních povrchů stěn, dále zajistit trvalé podmínky pro odvádění vznikající vodní páry. Zajistit trvalé odvětrání předmětného bytu, především kuchyně (osazením digestoře s odvodem vyvedeným do exteriéru) a koupelny nejlépe systémem řízeného větrání a časté větrání bytu, kde bylo zjištěno riziko vzniku plísní.

4. V případě dalšího rozvoje plísní provést co nejdříve povrchovou sanaci prostředkem s dlouhodobou účinností.

 Doporučené opatření s dlouhodobou účinností

1.Odstranit plísně za mokra (postřik fungicidem) včetně hlinek, provést sanaci plísní.

2. Po likvidaci spolu s novou malbou aplikovat preventivní prostředek.

3. Provés dodatečné zateplení pláště objektu (Pozor vnitřní zateplení většinou pouze změní rozmístění poruch) a zaregulování systému vytápění pomocí regulačních ventilů.

4. Zajistit dostatečnou výměnu vzduchu v bytě.

 

alternativně:

Provést zvýšení teploty v místech, kde se vyskytují plísně, např. změnou umístění topných těles a nábytku, závěsů tak, aby povrchová teplota stěn a stropů v zimě byla vyšší než rosný bod.

Režim užívání bytů

Na základě zkušeností doporučujeme následující režim užívání bytů, kde se vyskytují plísně:

·         Celý byt větrat nejméně 5 x za den po dobu nejméně 15 minut, zejména nutno byt intenzívně vyvětrat večer (před spánkem) a ráno (včetně vyvětrání lůžek a přikrývek).

·         Omezit zdroje provozní vlhkosti - zakrývat hrnce při vaření, nesušit v bytě prádlo, při činnostech způsobujících vlhkost zvýšit četnost větrání, v době zvýšené provozní vlhkosti vyloučit proudění vlhkého vzduchu do chladnějších místností, užívat zvlhčovače vzduchu s regulací vlhkosti, zajistit, aby se vodní pára ze zvlhčovačů nehromadila pod stropem, udržovat relativní vlhkost vzduchu trvale pod hodnotou 55%.

·               Zajistit režim rovnoměrného vytápění bytu na teplotu nejméně 18 až 20°C, vyloučit omezení volného proudění teplého vzduchu okolo obvodových stěn (nevhodné jsou záclony a závěsy na obvodových stěnách, přisazený nábytek na plných podnožích přistavený k obvodovým stěnám či na nich zavěšený, umisťování obrazů, obkladů a jiných dekorací na obvodové stěny, zakrývání radiátorů ústředního vytápění záclonami.

·        Při údržbě povrchů (zejména na nesavých površích) odstranit zbytky čistících roztoků omýváním čistou vodou.

·         Pravidelné kontroly míst, kde již byly plísně zjištěny a v případě jejich růstu urychlená dekontaminace a preventivní ochrana.

·         Zajistit dostatečnou infiltraci vzduchu, dodatečné těsnění oken a dveří užívat pouze v nezbytném rozsahu, aby nezabránilo trvalé výměně vzduchu; těsnění se nesmí užívat v místnostech, kde jsou otevřená topidla není zajištěn přívod vzduchu jiným způsobem