Garance

deratizace

DERATIZACE

Provádíme ohniskovou deratizaci, která je cíleným zásahem proti přemnoženým synantropním hlodavcům v určité lokalitě. deratizujeme jak průmyslové objekty, tak i obytné zóny, místa developerských výstaveb a celé komunální sféry. Provádíme i plošnou deratizaci městských částí, budovy i kanalizační sítě. Pracujeme podle Standartní metodiky ochranné deratizace, vydané a doporučené Státním zdravotním ústavem v Praze. V rámci zásahu je lokalita podrobně prouzkoumána, stav populace škůdců je zmonitorován a postup i průběh deratizace vychází ze zjištěných údajů. Cílem je úplnné vyhubení, nebo stlačení populace min. o 95 %. Po zásahu je předán objednateli protokol, ve kterém jsou např. doporučení vhodná k preventivnímu zajištění objektu majitelem, stavební úpravy atd.